ဠForums - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
359
Total Posts:
219140
Total Topics:
24643
Total Categories:
4
Users Online:
53
Most Online:
598 - October 25, 2018, 09:55:06 am
Online Today:
57
Total page views:
28810264
Average registrations per day:
2.37
Average posts per day:
16.61
Average topics per day:
1.64
Total Boards:
166
Latest Member:
PatrickKl
Average online per day:
65.00
Male to Female Ratio:
15.4:1
Average page views per day:
7974.06

Top 10 Posters

Abzstrak
14474
Infantryman
11668
Angel PK
9493
Hambone
8370
Pinkie
8328
TeXaS
7693
FlaƧh
6758
Snowisfun
6381
Heartless
6220
GenocideĐriftz
5827

Top Topic Starters

Most Time Online

Pinkie
249d 17h 10m
ATL
214d 12h 38m
Snowisfun
129d 16h 24m
FlaƧh
127d 7h 10m
Mini-Me
110d 14h 26m
Abzstrak
108d 8h 31m
Neo
97d 17h 54m
Infantryman
87d 9h 21m
Kyon
72d 8h 15m
GenocideĐriftz
71d 8h 56m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2019 0 5 0 147 385882
April 2019 0 0 0 130 74499
March 2019 0 3 0 147 131021
February 2019 0 1 0 131 78967
January 2019 0 1 0 126 101395
* 2018 0 28 0 598 1685455
December 2018 0 1 0 121 74250
November 2018 0 3 0 326 146788
October 2018 0 3 0 598 200333
September 2018 0 3 0 145 179109
August 2018 0 2 0 136 218371
July 2018 0 0 0 136 136777
June 2018 0 0 0 157 171482
May 2018 0 1 0 152 126379
April 2018 0 3 0 137 106883
March 2018 0 4 0 112 112476
February 2018 0 6 0 113 100679
January 2018 0 2 0 94 111928
* 2017 5 43 0 195 1320409
December 2017 0 0 0 99 135152
November 2017 1 4 0 110 81145
October 2017 0 5 0 125 68242
September 2017 0 0 0 195 69767
August 2017 0 0 0 141 34766
July 2017 0 13 0 43 74870
June 2017 4 14 0 166 148694
May 2017 0 7 0 173 152514
April 2017 0 0 0 127 144561
March 2017 0 0 0 139 157287
February 2017 0 0 0 139 123638
January 2017 0 0 0 125 129773
* 2016 36 128 10 265 1392755
December 2016 0 2 0 213 156496
November 2016 1 6 0 265 139971
October 2016 6 30 0 265 166846
September 2016 1 6 0 220 130578
August 2016 0 0 0 154 129885
July 2016 1 5 0 140 122209
June 2016 1 3 0 129 98182
May 2016 2 3 0 120 103287
April 2016 1 3 0 188 130065
March 2016 1 6 0 82 91294
February 2016 20 57 10 115 59309
January 2016 2 7 0 69 64633
* 2015 35 180 66 90 884016
December 2015 0 0 0 53 72328
November 2015 2 10 0 59 88603
October 2015 0 0 0 90 66618
September 2015 0 8 0 37 79015
August 2015 1 11 0 64 58221
July 2015 0 6 0 39 32011
June 2015 5 74 0 46 42353
May 2015 1 1 0 40 56628
April 2015 0 9 0 40 71203
March 2015 0 13 0 47 194488
February 2015 1 14 0 51 52580
January 2015 25 34 66 47 69968
* 2014 47 271 181 112 677246
December 2014 20 46 173 62 79646
November 2014 0 1 0 44 59360
October 2014 0 10 0 41 62591
September 2014 2 14 0 39 51069
August 2014 4 7 1 35 65941
July 2014 1 14 0 51 100079
June 2014 3 21 0 38 35975
May 2014 4 13 0 74 51053
April 2014 4 29 2 95 40479
March 2014 2 45 3 62 38454
February 2014 1 27 1 47 44284
January 2014 6 44 1 112 48315
* 2013 69 622 15 159 1049377
December 2013 3 64 0 99 55624
November 2013 3 55 0 113 65204
October 2013 3 42 2 52 45788
September 2013 4 56 3 76 60156
August 2013 5 53 1 38 56004
July 2013 1 21 4 47 184669
June 2013 3 9 0 48 67497
May 2013 4 17 1 69 99288
April 2013 2 22 3 111 117131
March 2013 4 31 0 102 86331
2013-03-01 0 0 0 53 2253
2013-03-02 0 0 0 53 2203
2013-03-03 0 0 0 41 2386
2013-03-04 0 0 0 36 3238
2013-03-05 0 0 0 42 4037
2013-03-06 0 0 0 32 1932
2013-03-07 0 0 0 25 2549
2013-03-08 0 0 0 34 2360
2013-03-09 2 2 0 57 2231
2013-03-10 0 0 0 25 2410
2013-03-11 0 3 0 89 2137
2013-03-12 0 2 0 23 1870
2013-03-13 0 3 0 33 2113
2013-03-14 0 2 0 44 2768
2013-03-15 0 0 0 30 4675
2013-03-16 0 0 0 31 1549
2013-03-17 0 0 0 93 2399
2013-03-18 0 0 0 37 3177
2013-03-19 0 0 0 89 3681
2013-03-20 0 0 0 100 3785
2013-03-21 0 1 0 67 4294
2013-03-22 0 0 0 65 3164
2013-03-23 0 0 0 54 1984
2013-03-24 1 5 0 61 3320
2013-03-25 0 2 0 93 2558
2013-03-26 0 0 0 84 2658
2013-03-27 1 5 0 88 3636
2013-03-28 0 4 0 102 2611
2013-03-29 0 1 0 63 2710
2013-03-30 0 1 0 56 2320
2013-03-31 0 0 0 87 3323
February 2013 5 51 0 159 82468
January 2013 32 201 1 116 129217
* 2012 276 1717 3019 184 8366507
December 2012 38 186 586 126 362389
November 2012 12 84 0 138 766435
October 2012 13 92 0 184 562931
September 2012 36 175 496 176 507913
August 2012 18 104 348 158 535905
July 2012 42 163 202 134 559000
June 2012 22 147 242 122 709658
May 2012 15 112 214 105 934840
April 2012 20 239 227 106 761457
March 2012 19 144 239 156 1052896
February 2012 19 115 159 125 700260
January 2012 22 156 306 124 912823
* 2011 1059 10163 4962 143 9050094
December 2011 47 247 317 110 927105
November 2011 41 436 291 108 1128095
October 2011 85 706 1297 94 1366354
September 2011 55 399 1527 94 903725
August 2011 71 533 1247 143 843436
July 2011 64 528 127 81 1392701
June 2011 93 782 14 86 1041946
May 2011 85 887 16 49 307207
April 2011 135 1351 28 36 227290
March 2011 136 1440 23 33 226690
February 2011 128 1236 29 37 317832
January 2011 119 1618 46 61 367713
* 2010 1927 19977 164 109 2356116
December 2010 139 1814 31 78 422916
November 2010 197 1683 39 75 394951
October 2010 144 2036 29 37 189058
September 2010 134 1832 16 44 155387
August 2010 117 1174 14 38 167243
July 2010 138 1523 9 52 177099
June 2010 187 1755 2 72 168062
May 2010 130 1190 8 49 131583
April 2010 215 1952 2 89 152841
March 2010 182 1551 7 48 103627
February 2010 169 1750 4 109 130172
January 2010 175 1717 3 44 163177
* 2009 2465 26889 128 55 1642407
December 2009 320 3342 8 55 264818
November 2009 261 3537 7 30 225746
October 2009 226 2180 5 23 125657
September 2009 264 2675 6 35 197547
August 2009 382 4019 18 43 271829
July 2009 375 4090 15 34 233005
June 2009 554 6368 62 41 288055
May 2009 83 678 7 30 35750